Slider
 

Albania offers a very friendly legislation as regards to foreign investors. The Law “On Foreign Investments” is based on the principles of equal treatment, non-discrimination and protection of the foreign investments. According to the Law:

  • There is no need for prior authorization from the government for the foreigners that want to establish a business in Albania
  • There are no limitations in the share of foreign participation in Albanian companies and 100% foreign ownership is possible
  • Foreign investors have the right to expatriate all funds and contributions of their investment, in kind
  • They are permitted and treated based on conditions not less favorable than those afforded to domestic investments in similar circumstances, except land ownership, which is regulated by special law
  • In any case, foreign investments are not treated any less favourably than foreseen by generally accepted norms of international law
  • A company with foreign investment participation has the right to employ foreign citizens as well
  • Foreign investments are protected by law from direct or indirect expropriation or nationalization measures, except for special cases defined by law in the interest of public use
  • In all cases and at any time, investments are treated equally and impartially, and enjoy complete protection and security.

“Foreign Direct Investments” Law PDF AIDA
 

FDI INFLOW

Foreign direct investment flows have sustained the domestic economy.

In 2018, foreign investment was seen as the main catalyst for economic growth, given that FDI inflows reached 1 billion euros. FDI inflows increased by 13.7% compared to 2017.

The energy sector is the leader in FDI inflow (46%) followed by the extracting industry (17%). FDI Inflow by country: Switzerland was in the first place (36%) followed by Netherlands (18%).

Fluksi i IHD, AIDA

Referuar të dhënave nga Banka e Shqipërisë, për periudhën Janar – Qershor 2020, indikatori i fluksit shënon vlerën 454 milionë euro. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur fluksi shënonte 546 milionë euro, vihet re një ulje me rreth 17 %.

 

Burimi kryesor i hyrjeve të IHD-ve për 6 mujorin e pare të vitit  ka qenë sektori i energjisë që përfaqësonte 35.4 % të fluksit total. Sektorë të tjerë ekonomik me një kontribut të lartë në IHD janë sektori i Industrisë nxjerrëse me 18.2 % dhe ai i Aktiviteteve financiare dhe të sigurimit me 13.2 % ndaj totalit. Sipas shteteve, fluksi më i madh ka ardhur nga Hollanda (31.5%), Zvicra (26%) dhe Turqia (10.5%).

Fluksi i IHD 2020, AIDA 

 

Stoku i Investimeve të Huaja Direkte

Vlera e stokut për vitin 2019 shënon shifrën 8,542 milionë Euro dhe është rritur me 939 milionë Euro (ose 12,4%) në krahasim me vitin e mëparshëm. Pjesën më të madhe të stokut e zënë investimet në sektorin e Energjisë me 28,3% ndjekur nga sektori i industrisë nxjerrëse me 14,4%. Pas tyre vjen sektori i informacionit dhe komunikacionit me 13,1% dhe sektori i aktiviteteve financiare dhe të sigurimit me 12,7%. Sipas shteteve pjesën më të madhe të stokut e zënë investimet Zvicerane me 18% ndjekur nga ato Hollandeze me 15% dhe Kanadeze me 13%.

Stoku ihd 2020, AIDA

Në fund të tremujorit të dytë të vitit 2020 (T2), indikatori i stokut shënon vlerën 8,419 milionë euro. Krahasuar me periudhën T1 2020, kur stoku shënonte 7,927 milionë euro, kemi nje rritje me 492 milionë euro ose 6.2 %. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë (T2 2019), kur stoku shënonte 7,772 milionë euro, rritja është prej 8.3 %.

Stoku IHD, AIDA

Për T2 2020, burimi kryesor i hyrjeve të IHD-ve ishte Energjia që përfaqësonte 40.7 % të fluksit total. Sektorë të tjerë ekonomik me një kontribut të lartë në IHD janë sektori i Aktiviteteve financiare dhe të sigurimit me 22.1%, sektori i Industrisë përpunuese me 8.1 % dhe Informacioni dhe Komunikacioni me 7.6 % ndaj totalit. Për T2 2020, investimet e huaja në vend janë dominuar nga Zvicra e cila ka kontribuar me rreth 33.4 % në fluksin total, e ndjekur Hollanda, Turqia, Austria dhe Italia me përkatësisht 20.3%, 12.6 %, 8.6% dhe 8.1%.