Slider

Specialist, Sektori i Inovacionit dhe Projekteve, Drejtoria NVM dhe Projekte Pdf, AIDA

Specialist, Sektori NVM dhe Eksporte, Drejtoria NVM dhe Projekte Pdf, AIDA

Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse Pdf, AIDA

Specialist i Drejtorise Marketing & Kerkim Analize Pdf, AIDA

Vend vakant Specialist OSSH 07.11.2022 Pdf, AIDA

Specialist i Drejtorisë së Koordinimit Pdf, AIDA

Specialist I Drejtorisë Së Shërbimeve Mbështetëse (Arkiv/Protokoll) Pdf, AIDA

Drejtor, Drejtoria E Shërbimeve Mbështetëse Pdf, AIDA

Specialist i NVM dhe eksporte Pdf, AIDA

Specialist i Drejtorisë së Koordinimit Pdf, AIDA

Specialist i Drejtorisë së Marketing & Kërkim Analizë (Kërkim & Analizë) Pdf, AIDA

Specialist i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse (arkiv/protokoll) Pdf, AIDA

Specialist i Sektorit të Investimeve dhe After Care Pdf, AIDA

Specialist, Drejtoria E Koordinimit Pdf, AIDA

Specialist, Sektori I Investimeve Dhe Aftercare, Drejtoria E Investimeve Pdf, AIDA

Specialist, Sektori i Inovacionit Dhe Projekteve Pdf, AIDA

Drejtor, Drejtoria e Koordinimit Pdf, AIDA

Specialist i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse (burime njerëzore) Pdf, AIDA

Drejtor, Drejtoria e Koordinimit Pdf, AIDA

Specialist, Sektori i Investimeve dhe Aftercare, Drejtoria e InvestimeveiPdf, AIDA

Përgjegjës sektori, Sektori i Investimeve dhe Aftercare, Drejtoria e InvestimevePdf, AIDA

Thirrje për ekspert Pdf, AIDA

Specialist, Drejtoria Marketing dhe Kërkim Analizë Pdf, AIDA

Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse Pdf, AIDA

Specialist (Financë/Buxhet) Pdf, AIDA

Thirrje për kurator për Pavijonin e Shqipërisë në Expo 2020 Dubai Pdf, AIDA