Slider

Pronësia

 

Fitimi i së Drejtës së Pronësisë

Fitimi i së drejtës së pronësisë, të pasurisë së paluajtshme në Shqipëri, mund të realizohet në disa forma ligjore, në përputhje me dispozitat e Kodit Civil ose përmes ligjeve të veçanta.

Në çdo rast, fitimi i së drejtës së pronësisë kalon nëpër dy faza:

 1. Fitimi i së drejtës së pronësisë ose të drejtave të kufizuara mbi pronën, përmes një akti të një autoriteti publik apo me anë të kontratave.
 2. Përfundimi i kalimit të së drejtës së pronësisë, nëpërmjet regjistrimit të dokumenteve të titullit të pronësisë në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme
 

Shitblerja e Pasurive të Paluajtshme

Kontrata e shitjes është një nga mënyrat kryesore të fitimit të pronësisë në Shqipëri. Kalimi i pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme dhe të drejtat reale mbi to, duhet të bëhet me akt noterial dhe të regjistrohet.

 • Shitblerja e trojeve

Personat fizikë dhe juridikë privat shqiptarë kanë të drejtë të blejnë e të shesin lirisht troje ndërmjet tyre pa asnjë kufizim.

Personave fizikë a juridikë të huaj që kryejnë ose kanë kryer investime në territorin e Republikës së Shqipërisë, iu lind e drejta të blejnë truall pasi të kenë arritur kryerjen e investimit në përputhje me lejen e ndërtimit, deri në një vlerë jo më të vogël se tre herë vlera e truallit ose që kanë blerë apo ndërtuar objekte me vlerë mbi trefishin e çmimit të truallit të tyre.

 • Toka bujqësore, pyjore, livadhet dhe kullotat

Personave fizikë dhe juridikë të huaj, nuk u njihet kalimi i së drejtës së pronësisë të tokës bujqësore, pyjore, livadheve dhe kullotave, por ata gëzojnë të drejtën e marrjes me qira deri në 99 vjet. Dhënia me qira bëhet sipas dispozitave të Kodit Civil.

 

Kufizimet e mësipërme nuk zbatohen kur krijohet një kompani e re shqiptare edhe me 100% pronësi nga një investitor i huaj ose përmes blerjes së aksioneve, në kompanitë ekzistuese shqiptare.

 

Pronësia mbi pronat e paluajtshme në Shqipëri mund të jetë shtetërore ose private.

Prona shtetërore

Pasuritë shtetërore mund t’i ofrohen bizneseve private, nëpërmjet tre mënyrave të mëposhtme:

 • Shitje nëpërmjet privatizimit
 • Dhënie me qira
 • Enfiteozë

Tek kontrata e enfiteozës subjekti përveçse fiton të drejtën e përdorimit, duhet edhe ta përmirësojë objektin e kontratës. Gjithashtu, me enfiteozë mund të jepen veç pasuritë e paluajtshme. Ndërkohë, me qira jepen si pasuritë e paluajtshme ashtu dhe ato të luajtshme.

Pasuritë shtetërore u jepen me qira ose enfiteozë të tretëve nëpërmjet procedurës së konkurrimit,duke përjashtuar rastet konkrete të përcaktuara sipas të cilave, pasuritë shtetërore jepen pa konkurrim.

Nxitja e biznesit

Për objektet e dhëna me qira ose enfiteozë, me sipërfaqe mbi 200 m2, vlera e detyrimit mujor rillogaritet me zbritje, kur subjekti qiramarrës/enfiteozmarrës, vërteton nëpërmjet ekspertit kontabël të miratuar, se ka kryer investime në pasurinë e marrë me qira/enfiteozë për përmirësimin e saj, si dhe për blerje e instalim linjash, makinerish e pajisjesh në vlerat:

 • investime mbi 50 milionë lekë, zbritja është 10%
 • investime mbi 80 milionë lekë, zbritja është 20%
 • investime mbi 100 milionë lekë, zbritja është 30%
 • investime mbi 150 milionë lekë, zbritja është 40%

Ulja e vlerës së detyrimit mujor nga realizimi i investimeve, vlen deri në përfundimin e afatit të kontratës.

Kontrata me tarifën simbolike 1 euro

Pasuritë shtetërore me sipërfaqe mbi 500 m2, mund t’u jepen të tretëve me kontrata qiraje/enfiteoze për çmimin simbolik prej 1 euro/kontrata me Vendim të Këshillit të Ministrave, kur subjekti fitues nga konkurrimi, propozon të zhvillojë në pronën e fituar aktivitete nga një listë e miratuar me veprimtarit që konsiderohen strategjike për zhvillimin e vendit.