Slider

Raport mbi ndikimin e Covid në Turizëm

Pas publikimit të Aktit Normativ Nr. 26 datë 10.06.2020, “Për marrjen e masave të përkohshme për mbështetjen e sektorit të turizmit”, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) ndërmorri një fushatë të dedikuar “aftercare” me operatorët më të rëndësishëm në... 

Lexo më shumë

Raport mbi ndikimin e Covid në bizneset në Shqipëri

Pyetësori "Ndikimi i Covid-19 mbi bizneset në Shqipëri" u implementua nëpërmjet kontributit të stafit të Departamentit të Investimeve në Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA).   Ky pyetësor synon të përcaktojë situatën e krijuar si rezultat i COVID-19, ndaj bizneseve... 

Lexo më shumë

Prezantim mbi impaktin e Covid në IHD

Prezantimi paraqet situatën e impaktit të COVID19 në investimet e huaja direkte në rang global dhe në Shqiperi, me një veshtrim krahasimor mes parashikimeve fillestare të bëra nga institucionet ndërkombëtare dhe situates aktuale të investimeve.  Shiko Broshurën