Slider

Iniciativat kryesore

AIDA ka një rol proaktiv në qasjen ndaj krijimit të marrëdhënieve sa më të forta mes Agjencisë dhe të gjithë aktorëve që kontribuojnë në krijimin e një klime sa më të favorshme, për rritjen e investimeve të huaja në Shqipëri.

Për këtë arsye, Agjencia mbetet e angazhuar në krijimin apo përfshirjen e vazhdueshme në iniciativa që krijojnë apo zgjerojnë mundësi të reja për investitorë të rinj, apo investitorët e pranishëm në vend.

Përpjekjet për promovim lidhen gjithashtu, me angazhimin e vazhdueshëm, me investitorë të cilët janë tashmë të pranishëm në Shqipëri.

Duke ofruar shërbime efektive dhe duke mbajtur hapur kanalet e komunikimit, AIDA fiton besim, shikueshmëri dhe besueshmëri për investitorë të tjerë të mundshëm të cilët do të angazhohen me ne, për planet e tyre, për të investuar në Shqipëri.

 

Iniciativat kryesore

AIDA ka një rol proaktiv në qasjen ndaj krijimit të marrëdhënieve sa më të forta mes Agjencisë dhe të gjithë aktorëve që kontribuojnë në krijimin e një klime sa më të favorshme, për rritjen e investimeve të huaja në Shqipëri.

Për këtë arsye, Agjencia mbetet e angazhuar në krijimin apo përfshirjen e vazhdueshme në iniciativa që krijojnë apo zgjerojnë mundësi të reja për investitorë të rinj, apo investitorët e pranishëm në vend.

Përpjekjet për promovim lidhen gjithashtu, me angazhimin e vazhdueshëm, me investitorë të cilët janë tashmë të pranishëm në Shqipëri.

Duke ofruar shërbime efektive dhe duke mbajtur hapur kanalet e komunikimit, AIDA fiton besim, shikueshmëri dhe besueshmëri për investitorë të tjerë të mundshëm të cilët do të angazhohen me ne, për planet e tyre, për të investuar në Shqipëri.

 

Outreach Campaign

Në vitin 2022, AIDA u angazhua në realizimin e Outreach Campaign në sektorin e bujqësisë në Stamboll, Turqi. Fokusi i kësaj fushate ishte kontaktimi dhe prezantimi i mundësive për investim në Shqipëri për kompanitë turke të cilat operojnë në prodhimin dhe përpunimin e domateve, frutave dhe bimëve aromatike dhe medicinale. 

Fushata u realizua gjithashtu në përputhje të objektivave të përcaktuara nga Strategjia e     Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve (BIDS) 2021-2027, e cila parashikon kryerjen në total të 7 fushatave të promovimit përgjatë kohëzgjatjes të veprimit të strategjisë.

Përzgjedhja e sektorit dhe shteti u krye duke konsideruar interesin e paraqitur nga kompanitë turke në sektorin e bujqësisë pranë AIDA-s, rëndësinë strategjike të sektorit si dhe afërsinë gjeografike dhe partneritetin e konsoliduar mes dy vendeve. Gjithashtu, AIDA zotëron marrëdhënie të mira me agjencinë homologe turke, gjë që na ka mundësuar pasjen e një informacioni më konkret për potencialet reale në vend.

Ekzekutimi praktik i kësaj fushate u realizua duke kryer takime me kompani të targetuara më parë dhe zbulimin e kompanive të reja, të cilat morën pjesë në panairin “CNR Food Istanbul- Food and Beverage Products, Food Processing Technologies Meeting”, një nga panairet kryesore për industrinë ushqimore në Turqi, i cili u zhvilluar nga 31 gusht deri më 3 shtator 2022.

 

Mjete dhe Iniciativa Inovative për të Ndihmuar Bizneset Lokale

Sipas këndvështrimit të AIDA-s, përpjekjet për promovim lidhen gjithashtu me angazhimin e vazhdueshëm me investitorë të cilët janë tashmë, të pranishëm në Shqipëri. Duke ofruar shërbime efektive dhe duke mbajtur hapur kanalet e komunikimit, AIDA fiton besim, shikueshmëri dhe besueshmëri për investitorë të tjerë të mundshëm, të cilët do të angazhohen me ne, për planet e tyre për të investuar në Shqipëri.

Një nga objektivat e AIDA-s është t'u sigurojë investitorëve informacion mbi mënyrat më të mira për t'u marrë me ndikimin e COVID-19. Në komunikim të vazhdueshëm me BERZH, ekipi i promovimit të investimeve dhe shërbimit Aftercare në AIDA, ka përfunduar programin "Know How to… in a Crisis ", zhvilluar dhe ofruar nga BERZH.  

Programi këshillëdhënës "Know How to… in a Crisis " është krijuar për të siguruar informacion praktik dhe burime jetësore se si të menaxhohet dhe mbijetojë një biznes, përmes situatave të krizës, siç është pandemia COVID-19.

Programi do të sigurojë 'njohuri-njohuri' kritike dhe mjete biznesi për mikro dhe biznesin e vogël në 30 ekonomi, ku BERZH investon. Ato janë krijuar për t’iu përgjigjur pyetjeve kryesore dhe nevojave të të mësuarit.

Programi përfshin pesë modulet vijuese të mësimit elektronik 30-minutësh, si dhe një bibliotekë të përditësuar rregullisht të burimeve dhe mjeteve:

  1. Menaxhimi i krizave-Klientët dhe furnitorët tuaj.
  2. Menaxhimi i krizave-Esencialet e menaxhimit financiar.
  3. Menaxhimi i krizave-Financimi i firmës suaj.
  4. Menaxhimi i krizave-Stafi juaj, pasuria juaj kryesore.
  5. Menaxhimi i krizave-Menaxhimi dhe sfidat e lidershipit. 

Në përputhje me komunikimin e drejtpërdrejtë të AIDA-s dhe ndihmën e vazhdueshme për bizneset, si dhe duke marrë parasysh që jo të gjitha bizneset dhe personeli, mund të kenë qasje në burimin origjinal të këtyre moduleve, AIDA synon të lehtësojë hyrjen e ndërmarrjeve në këto mjete dhe burime vitale, si dhe shpërndarja dhe transmetimi i tyre tek bizneset përmes mediumeve të tjera më të drejtpërdrejta (të cilat mund të jenë në formën e seancave trajnuese, broshurave, prezantimeve, webinarëve etj.).

Për këtë qëllim, AIDA ka përshtatur secilin modul të programit të BERZH-it në broshura paraprake dhe formate prezantimi, për t'u shpërndarë në një audiencë më të gjerë. 

AIDA, gjithashtu, ka qenë e angazhuar në ndjekjen e webinarëve me tema të ndryshme të cilat mbulojnë një seri të industrive, në mënyrë që të fitojë një pasqyrë më të mirë të zhvillimeve në botë dhe për të shpërndarë këtë informacion tek investitorët tanë.

 

Zgjerimi i Bashkëpunimit të AIDA-s me Qeverinë Lokale

AIDA ka një rol proaktiv në qasjen ndaj investitorëve të huaj, tashmë të pranishëm në Shqipëri.

Sektori i Aftercare ka zhvilluar një rrjet komunikimi dhe bashkëpunimi me palët e interesuara përkatëse, të rëndësishëm në nivelin lokal dhe qendror me qëllim promovimin e riinvestimit në Shqipëri. Në mënyrë efektive kjo përkthehet në rritjen e vendeve të punës dhe përmirësimin e përgjithshëm të klimës së investimeve në vend.

Në këtë drejtim, AIDA ka institucionalizuar bashkëpunimin me qeverinë lokale, në mënyrë që të jetë në një sinergji të përbashkët drejt përmirësimit të shërbimit për investitorët e huaj të tanishëm dhe gjenerimit të investitorëve të rinj.

Rrjeti i bashkëpunimit është konsoliduar tashmë, në 11 bashki të vendit: Shkodër, Vlorë, Tiranë, Durrës, Berat, Lezhë, Elbasan, Kavajë, Vorë dhe Kamëz. Brenda vitit 2022 rrethi i bashkëpunimit me bashkitë u zgjerua dhe me bashkinë e Kamzës, me ndihmën e GIZ. Ky mekanizëm u shërben investitorëve dhe zhvillimit të planit të tyre të biznesit, zgjidhja e shqetësimeve të tyre ka forcuar marrëdhëniet midis qeverisë qendrore dhe lokale, dhe veçanërisht ka inkurajuar riinvestimet.