Slider

Kriteret e përzgjedhjes

  • Ministria e linjës përgjegjëse për një projekt, për të përfituar statusin “Projekt me potencial strategjik”.
  • Investitor propozues i projektit, propozues i projektit për të përfituar statusin “Projekt me potencial strategjik”.
  • Subjekti investues propozues për të përfituar statusin “Investitor/investim strategjik procedurë e asistuar”, “Investitor/investim strategjik procedurë e veçantë”.