Slider

Projektet

class="nodate"

AIDA, bazuar në ligjin dhe rregulloren e saj, është e pranueshme për të aplikuar dhe zbatuar projekte të programeve të ndryshme Europiane, institucioneve donatore në Shqipëri dhe jashtë, si dhe thirrjeve IPA.

Projektet aplikohen dhe zbatohen me partnerë të tjerë brenda dhe jashtë vendit, me eksperiencë në shërbime ndaj NVM-ve dhe investitorëve. Çdo projekt ka një staf të dedikuar pranë Agjencisë për të aplikuar dhe zbatuar projektin sipas aktiviteteve specifike.