Slider

INOVACIONI DHE NVM SHQIPTARE

Aktiviteti i inovacionit përfshin të gjitha aktivitetet zhvillimore, financiare dhe tregtare, të ndërmarra nga një ndërmarrje, të cilat synojnë ose rezultojnë në një inovacion.
  Vrojtimi statistikor mbi aktivitetin e inovacionit zhvillohet çdo dy vite dhe periudha e vëzhgimit e mbuluar... 

Lexo më shumë

“Ndikimi i COVID-19 MBI BIZNESET”

Ky publikim është përgatitur nga Sekretariati i Këshillit të Investimeve në Shqipëri. Opinionet dhe përfundimet e përfshira në këtë material nuk reflektojnë asnjë opinion apo mendim nga ana e BERZH, Qeverisë Zviceriane apo SECO.  Këshilli i Investimeve është një platform... 

Lexo më shumë

Tendencat në Kreditim

Publikimi mbulon të dhënat e disponueshme deri më 23 tetor 2020, të cilat përshijnë të dhënat monetare dhe financiare në vend, deri në muajin shtator 2020, dhe të dhënat e vrojtimit të aktivitetit kreditues për tremujorin e tretë të vitit... 

Lexo më shumë

Tregtia e Jashtme e Mallrave

Publikimi “Tregtia e Jashtme e Mallrave dhe Ndërmarrjet” përmban informacion thelbësor mbi shkëmbimin e mallrave ndërmjet Shqipërisë dhe shteteve të tjera të botës dhe mbi tregtinë e jashtme të mallrave të detajuar sipas kategorive të ndryshme të ndërmarrjeve. Nëpërmjet lidhjes... 

Lexo më shumë